ടൂൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
മുഴുവൻ പേര് നൽകേണ്ടതുണ്ട്
ഔദ്യോഗിക ഇമെയിൽ വിലാസം നൽകേണ്ടതുണ്ട്
സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് നൽകേണ്ടതുണ്ട്
രാജ്യത്തിന്റെ പേര് ആവശ്യമാണ്
സ്ഥാപനത്തിന്റെ തരം നൽകേണ്ടതുണ്ട്
സ്ഥാപനത്തിന്റെ വലുപ്പം നൽകേണ്ടതുണ്ട്
പരിഹാരങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത പരിരക്ഷിക്കുക! നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണത്തിൽ വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന വിവരങ്ങളൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്തരുത്.

പ്രോജക്റ്റിന്റെ വിവരണം നൽകേണ്ടതുണ്ട്

നിങ്ങൾ ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തെ/ഏജൻസിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഉത്തരം നൽകുക

നിങ്ങളുടെ കമ്പനി നേരിട്ടുള്ള അവലോകനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടോ?

ഉത്തരം നൽകുക

നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

Google-ന്റെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിക്കുക

നന്ദി, നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചത് Google-ലേക്ക് അയച്ചു. നിങ്ങൾ പങ്കിട്ട വിശദാംശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്തും, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്.

ക്ഷമിക്കണം! ക്ഷമിക്കണം, എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടായി - പിന്നീട് വീണ്ടും ശ്രമിക്കുക.